Klimaendringer

Det er mange teorier om hvorfor klimaet er i endring, men at det har skjedd endringer det er alle med på. For trekkfugler så har dette en stor innflytelse ettersom de er avhengig av å finne mat, samtidig som de ikke ønsker å bruke for mye energi på å forflytte seg. Mange fuglearter, inkludert trekkarter, har også svært spesifikke habitatkrav.

Overdreven hogst, drenering av myrer og annet påvirker habitatene negativt. Dette gjør det vanskelig spesielt for trekkfuglene ettersom de har kort tid på å finne en hekkeplass. De er også ofte svært slitne når kommer slik at det kan være vanskelig å finne nye områder å hekke på.

Mildere klima

Selv om vi mennesker kan synes at det regner mye og ikke er spesielt koselig om sommeren, så viser målinger at været har blitt mildere. Et mildere klima gjør at det potensielt er mer mat for fuglene også om vinteren. Problemet er selvsagt at konkurransen blir tøffere mellom fugleartene ettersom flere blir værende på samme området. Hvis ikke ungfuglene lærer å trekke så kan de risikere at de ikke klarer å trekke hvis vinteren skulle bli overraskende hard. Så man risikere at en hard vinter kan gjøre stor skade på fuglearter.

Det er også slik at tilpassinger vil kunne føre til at særtrekkene ved fuglearter forsvinner. Så man mister noen arter, og kanskje skapes nye?

Habitat ødeleggelse

Mange trekkfugler er avhengig av et visst habitat for å kunne legge egg. Rødstilken trenger myr og myk jord for å kunne lage reir. Dette er ikke like populært blant mennesker. Så mange myrer er blitt drenert og det er bygget hus, parkeringsplasser og annet. Dette gjør det svært vanskelig for denne spesielle fuglen å finne gode steder å legge egg.

Det er også andre fugler (og dyr) som er helt avhengig av spesifikke habitat for å kunne trives og formere seg. Heldigvis så jobbes det mye med å bevare slike viktige områder for fremtiden, et arbeid som må fortsette.

Tilgang på mat

Vi mennesker irriterer oss gjerne over insekter, men for fugler så er dette en helt essensiell matkilde. Så når mennesker fjerner yngleplass for insekter, fjerner de en viktig matkilde for fuglene og andre dyr.
Fuglene trenger også bær, frø og annet som vokser vilt. Når mer og mer av de viltvoksende områdene blir gjort om til dyrket mark, så påvirker dette fuglenes matkilder. Mange henger ut fuglematere, noe som hjelper mange fugler. Det eneste problemet med dette er at fugler fort kan bli avhengig av dette. Så hvis man glemmer å fylle på mat så kan dette få svært negative konsekvenser for fuglene i nærområdet. Derfor er det viktig at man også har et habitat med gode matkilder.

Sårbare fugler

Ser man på det store bildet så er det klart at fugler og spesielt trekkfugler, er svært sårbare for de klimaendringene vi ser i dag. Håpet er at vi som samfunn klarer å stå sammen for å beskytte de gjenværende områdene så vi kan sikre at trekkfugler og andre dyre trives i Norge også i fremtiden.